qrcodeforgh2456c5292fc4430-1P

qrcodeforgh2456c5292fc4430-1P

若胸中至高之界,至阳之分,宗气之所发原,大气之所周流,所谓握寰中而运四方者也。 舌者,心之官,应南方火,本红而泽。

又日、肾热则躁,阴盛阳虚。一名长平,一名胁廓。

其中有外邪未解、里先结者,或邪郁未伸,或素属中冷者,虽有脘中痞痛,宜从开泄,宣通气滞,以达归于肺,如近俗之杏蔻橘桔等是,轻苦微辛,具流动之品可耳。刺入三分,留七呼,灸三壮。

环口黧黑,柔汗发黄者,此脾绝也。素气横空,金始生也。

其日作者,机近而发速,《内经》所谓风无常府,卫气之所发,邪气之所合,则其府也。故治小肠病用小肠药,疏其体也,佐以清心药,滋其用也。

虽是优乐人,其人夫人壮病轻而用少分两方者,人盛则胜药势,处方分两单省者则不能制病,虽积服之,又云∶自有小盛之人,不避风凉,触犯禁忌,暴竭精液;虽得微疾,皆不可轻以利药下之。 又宜见而不宜见多。

Leave a Reply